گل پسر

...سری سبز دارم و زبانی سرخ ,نشسته ام منتظر باد

گل پسر

...سری سبز دارم و زبانی سرخ ,نشسته ام منتظر باد

گل پسر

برای طنز نوشته هایم چه زیبا گریستم

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
پیوندها

اگر درباره ی من میخواهید بدانید به بمب بست زده اید

دکمه ی برگشت را زده و از نوشته هایم تفکر مرا بشناسید

تفکر هر فرد نشان دهنده ی شخصیت اوست

من هم ملتهبم ملت-هب عشق علی، ملت- حب ولی 

پس مینویسم تا ارام شوم!